Polityka prywatności


Polityka prywatności — informacje ogólne

Czym jest Poli­tyka cookies?

 

Poli­tyka cookies okre­śla spo­sób, w jaki Dal­pol Yacht  (dalej: ?my?, ?nas”, ?nasz?) , a także upo­waż­nione przez Dal­pol Yacht pod­mioty zewnętrzne, wyko­rzy­stuje pliki cookies pod­czas korzy­sta­nia przez Pań­stwa z naszego Por­talu lub usług świad­czo­nych za pośred­nic­twem Por­talu. Niniej­sza Poli­tyka cookies sta­nowi inte­gralną część naszej Poli­tyki pry­wat­no­ści. Nasza Poli­tyka pry­wat­no­ści wyja­śnia, w jaki spo­sób wyko­rzy­stu­jemy (oraz w jaki spo­sób nie wyko­rzy­stu­jemy) zebrane przez nas infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach, w tym dane oso­bowe. Pro­simy Pań­stwa o zapo­zna­nie się z oby­dwoma dokumentami.

 

Co to są pliki cookies?

 

?Cia­steczka? to uni­kalne pliki iden­ty­fi­ku­jące, które stan­dar­dowo skła­dają się z nie­wiel­kich frag­men­tów tek­stu lub zapisu kodo­wego. Pliki cookies są zazwy­czaj prze­cho­wy­wane na Pań­stwa urzą­dze­niu lub w Pań­stwa prze­glą­darce inter­ne­to­wej i prze­ka­zują okre­ślone infor­ma­cje do ser­wisu inter­ne­to­wego, z któ­rego zostały prze­słane. Mówiąc o pli­kach cookies mamy na myśli szer­szy zakres roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych o podob­nym cha­rak­te­rze, obej­mu­jący mię­dzy innymi sygna­li­za­tory WWW, czy­ste pliki GIF i pik­sele. Mówiąc o wła­snych pli­kach cookies mamy na myśli ?cia­steczka? prze­słane przez Dal­pol Yacht. Mówiąc o pli­kach cookies pod­mio­tów zewnętrz­nych mamy na myśli ?cia­steczka? prze­słane przez inne pod­mioty nie­bę­dące czę­ścią Dal­pol Yacht

 

W jaki spo­sób wyko­rzy­sty­wane są pliki cookies?

 

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu lep­szego zro­zu­mie­nia mecha­ni­zmu dzia­ła­nia apli­ka­cji i stron inter­ne­to­wych oraz do opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia z ser­wi­sów inter­ne­to­wych, zarówno na urzą­dze­niach sta­cjo­nar­nych, jak i mobil­nych. Dzięki ?cia­stecz­kom? pod­mioty, które je prze­sy­łają, mogą ana­li­zo­wać wydaj­ność strony inter­ne­to­wej lub apli­ka­cji mobil­nej, iden­ty­fi­ko­wać użyt­kow­ni­ków i zapa­mię­ty­wać ich pre­fe­ren­cje przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu ano­ni­mo­wo­ści użyt­kow­ni­ków, w lep­szy spo­sób roz­po­zna­wać, czy dany kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie (a zatem praw­do­po­dob­nie ich użyt­kow­nik) odwie­dzał już wcze­śniej tę stronę inter­ne­tową, a także przed­sta­wiać sper­so­na­li­zo­wane reklamy.

 

Czy pliki cookies znaj­dują się w wia­do­mo­ściach e-mail?

 

Nasze wia­do­mo­ści e-mail zawie­rają pliki cookies, które śle­dzą czy otwie­rają Pań­stwo nasze e-maile oraz czy kli­kają Pań­stwo zawarte w nich linki. Każda wia­do­mość e-mail zawiera uni­kalne ?cia­steczko?, które moni­to­ruje te zacho­wa­nia. Pliki cookies tego rodzaju nie są prze­cho­wy­wane na Pań­stwa kom­pu­te­rze lub urzą­dze­niu mobilnym.

 

Czy ist­nieją inne spo­soby na unik­nię­cie pli­ków cookies?

 

Mogą Pań­stwo unik­nąć okre­ślo­nych pli­ków cookies poprzez odpo­wied­nią kon­fi­gu­ra­cję prze­glą­darki lub zmianę wła­snych usta­wień, kon­tak­tu­jąc się bez­po­śred­nio z pod­mio­tem, który zarzą­dza i kon­tro­luje dane ?cia­steczko?. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat mogą Pań­stwo zna­leźć w usta­wie­niach prze­glą­darki internetowej.

 

Jakiego rodzaju pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są na Portalu?

 

Nasz Por­tal wyko­rzy­stuje cztery niżej wymie­nione rodzaje ciasteczek:

 

1. Pliki cookies nie­zbędne ze wzglę­dów operacyjnych

Cia­steczka tego rodzaju są konieczne do funk­cjo­no­wa­nia naszego Por­talu i umoż­li­wiają jego prze­glą­da­nie. Jeżeli wyłą­czą Pań­stwo te pliki, Por­tal nie będzie dzia­łał w spo­sób prawidłowy.

 

2. Pliki cookies doty­czące wydajności

Cia­steczka tego rodzaju gro­ma­dzą infor­ma­cje doty­czące spo­sobu, w jaki użyt­kow­nicy korzy­stają z Por­talu, oraz moni­to­rują wydaj­ność Por­talu. Na przy­kład, pliki cookies doty­czące wydaj­no­ści prze­ka­zują infor­ma­cje o popu­lar­no­ści stron, moni­to­rują ruch inter­ne­towy przy­cho­dzący na nasz Por­tal i wyko­rzy­sty­wane są do opra­co­wy­wa­nia ano­ni­mo­wych danych ana­li­tycz­nych. Ten rodzaj pli­ków cookies jest rów­nież wyko­rzy­sty­wany do iden­ty­fi­ka­cji i usu­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Portalu.

 

3. Pliki cookies doty­czące funkcjonalności

Cia­steczka tego rodzaju wyko­rzy­sty­wane są do roz­po­zna­wa­nia użyt­kow­ni­ków i zapa­mię­ty­wa­nia ich pre­fe­ren­cji. Na przy­kład, mogą one wyko­rzy­sty­wać infor­ma­cje o loka­li­za­cji, aby prze­kie­ro­wać Pań­stwa na stronę dedy­ko­waną Pań­stwa mia­stu lub regionowi.

 

4. Rekla­mowe pliki cookies
Umoż­li­wiamy pod­mio­tom zewnętrz­nym pre­zen­to­wa­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych tre­ści rekla­mo­wych na naszym Por­talu i/lub na stro­nach inter­ne­to­wych, a także w apli­ka­cjach mobil­nych pod­mio­tów zewnętrz­nych. Te pod­mioty zewnętrzne wyko­rzy­stują pliki cookies do okre­śla­nia poziomu Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nia przed­sta­wio­nymi rekla­mami i innymi tre­ściami, a także do dostar­cze­nia Pań­stwu bar­dziej odpo­wied­nich reklam w opar­ciu o czyn­no­ści, wyko­ny­wane pod­czas pobytu na naszym Por­talu. Na przy­kład, pliki cookies pod­mio­tów zewnętrz­nych mogą zapi­sy­wać infor­ma­cje doty­czące tego, czy klik­nęli Pań­stwo okre­śloną treść lub reklamę na naszym Por­talu lub innych stro­nach inter­ne­to­wych albo czy dodali Pań­stwo przed­miot do koszyka na naszym Portalu.

 

Nie kon­tro­lu­jemy ani nie mamy dostępu do rekla­mo­wych pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów zewnętrz­nych i zawar­tych w nich infor­ma­cji. Pod­mioty zewnętrzne zarzą­dzają infor­ma­cjami pozy­ska­nymi za pośred­nic­twem pli­ków cookies zgod­nie z przy­ję­tymi przez nie poli­ty­kami prywatności.

 

Może­cie Pań­stwo nie wyra­zić zgody na wyko­rzy­sty­wa­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych rekla­mo­wych pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów zewnętrz­nych (nie spo­wo­duje to jed­nak wyłą­cze­nia wyświe­tla­nia reklam online). Aby dowie­dzieć się wię­cej na ten temat lub aby zmie­nić swoje usta­wie­nia doty­czące wyko­rzy­sty­wa­nia sper­so­na­li­zo­wa­nych rekla­mo­wych pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów zewnętrz­nych na tery­to­rium Unii Euro­pej­skiej, pro­simy odwie­dzić stronę www.youronlinechoices.eu. Jeżeli prze­by­wają Pań­stwo w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, pro­simy odwie­dzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.

 

Co mogę zro­bić, jeżeli mam dodat­kowe pytania?

 

Jeżeli po prze­czy­ta­niu niniej­szej poli­tyki cookies mają Pań­stwo dodat­kowe pyta­nia, pro­simy o kon­takt z Dal­pol Yachts