Dla Firm


Czartery

Ser­decz­nie zapra­szamy na pokłady naszych jach­tów. Ofe­ru­jemy bez­pieczne i nowo­cze­sne jed­nostki, posia­da­jące bogate wypo­sa­że­nie, które powinno zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych żegla­rzy. Więk­szość naszych jed­no­stek to nowe, świeże, kom­for­towe i dobrze wypo­sa­żone jachty,  nie spra­wia­jące trud­no­ści w obsłu­dze. Wszyst­kie nasze jachty posia­dają pełen pakiet ubez­pie­cze­nia: OC, jacht Casco, kra­dzież sil­nika, NW załogi, są pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wane, a nasi przed­sta­wi­ciele zapew­nią potrzebną pomoc w każ­dej chwili trwa­nia rejsu.


Długoterminowe wynajmy jachtów

Pro­po­nu­jemy rów­nież dłu­go­ter­mi­nowe wynajmy jach­tów. Posia­damy sze­roką gamę jach­tów, wyłącz­nie spraw­dzone i kom­for­towe jed­nostki posia­da­jące ubez­pie­cze­nie OC CASCO NNW załogi, gwa­ran­tu­jemy ser­wis na całym obsza­rze Wiel­kich Jezior Mazurskich.

 

Chcesz mieć jacht na wyłącz­ność przez cały sezon dla swo­ich klien­tów, kon­tra­hen­tów, rodziny sko­rzy­staj z naszej oferty!!!

 Wynajmy dłu­go­ter­mi­nowe to czar­tery w znacz­nie niż­szej cenie. Podaj ter­min i zapy­taj o wycenę


Imprezy integracyjne / szkolenia / regaty

 

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu. Chce­cie w nie­sza­blo­nowy atrak­cyjny spo­sób zacie­śnić kon­takty z part­ne­rami, aktu­al­nymi lub przy­szłymi koope­ran­tami, klien­tami, dys­try­bu­to­rami, odbior­cami? etc.

 

Impreza fir­mowa zor­ga­ni­zo­wana pod żaglami to nie tylko rewe­la­cyjna forma rekre­acji i rege­ne­ra­cji pra­cow­ni­ków, pozwa­la­jąca na nabra­nie sił do dal­szej efek­tyw­nej pracy, ale rów­nież moż­li­wość spraw­dze­nia swo­jego zespołu w spe­cy­ficz­nych warun­kach. Jest to dosko­nała oka­zja do tego, by jesz­cze lepiej poznać swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, co z pew­no­ścią prze­łoży się na jesz­cze lep­sze sto­sunki w fir­mie i efek­tywną pracę. Dla­tego wspólny rejs inte­gra­cyjny to nie­sza­blo­nowa i ide­alna forma zarówno do pozna­nia swo­ich part­ne­rów, podzię­ko­wa­nia za dotych­cza­sową współ­pracę jak i umoż­li­wia­jąca zacie­śnie­nie kon­tak­tów  z part­ne­rami i klien­tami. Imprezy inte­gra­cyjne pod żaglami są przy­go­to­wy­wane na indy­wi­du­alne potrzeby kon­kret­nej firmy i usta­lane są wraz z klientem


Reklama na jachtach

Pro­mo­cja firmy z wyko­rzy­sta­niem powierzchni to ide­alny spo­sób na pro­mo­wa­nie marki. Reklama firmy na żaglach jach­tów jest bar­dzo atrak­cyjną i ory­gi­nalną formą Pro­mo­cji wize­run­ko­wej, znacz­nie sil­niej oddzia­ły­wu­jącą na odbior­ców niż kla­syczne powierzch­nie rekla­mowe. Jest to dobry pomysł na zaist­nie­nie przed sze­ro­kim gro­nem odbior­ców. Ponie­waż reklama w takiej for­mie dociera do licz­nej grupy odbior­ców wielu z nich może stać się Pań­stwa poten­cjal­nymi klientami.

 

Pre­zen­ta­cja firmy w takiej for­mie sta­nowi rów­nież świet­nie uzu­peł­nie­nie innych form reklamy, ponie­waż pły­nący jacht przy­ciąga wzrok i nie ma wokół sie­bie kon­ku­ren­cji w postaci innych reklam.

 

Reklama na jach­tach stwa­rza rów­nież dodat­kowe możliwości:

  • wyko­rzy­sta­nie jed­no­stek w nie­stan­dar­do­wych akcjach promocyjnych
  • rejsy na jed­nost­kach z macie­rzy­stym logo firmy dla klien­tów, part­ne­rów biz­ne­so­wych, lub pracowników
  • imprezy inte­gra­cyjne lub regaty pod nazwą reklamodawcy
  • dys­try­bu­cja kata­lo­gów i pró­bek dla każ­dej załogi czar­te­ru­ją­cej jacht w ciągu sezonu żeglarskiego