Wczesna rezerwacja — skorzystaj !!!!


Ser­decz­nie zapra­szamy do rezer­wa­cji czar­te­rów na sezon 2022.

 

Ofe­ru­jemy atrak­cyjne pro­mo­cje i oferty First Minute.

 

Rabaty (udzie­lane od 7 dni):

5% — stały klient

10% — stały klient powy­żej 3 sezonów

5% — czar­ter 2 tygodniowy

5% — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.03.2022

 

Mak­sy­malny rabat : 15% 


do 15%Powrót