Podziękowania za miniony sezon


Dro­dzy Żegla­rze sezon żeglar­ski 2018 jest już zamknięty, a ostat­nie jed­nostki wycią­gnięte z wody.
Bar­dzo miło było nam gościć Was na pokła­dach naszych jach­tów. Mamy nadzieję, że byli­ście zado­wo­leni z rej­sów. Jeśli macie jakieś uwagi lub suge­stie co mogli­by­śmy ulep­szyć w przy­szłym sezo­nie to podziel­cie się z nami Waszymi opi­niami i pisz­cie na czartery@dalpolyacht.pl.

Więk­sza część jach­tów czar­te­ro­wych została sprze­dana więc za rok będzie­cie mogli znów pły­wać na świe­żyn­kach:).
Ser­decz­nie zapra­szamy i do zoba­cze­nia w przy­szłym sezonie.

 

Nowa oferta czar­te­rowa już wkrótce :)

Powrót