Phobos 21, 22, 24.5, 25, 27


Wszyst­kie nasze flo­towe modele wysta­wione są do sprze­daży pose­zo­no­wej.  Jachty można wcze­śniej rezer­wo­wać i odbie­rać po sezonie.

Zain­te­re­so­wa­nych chcą­cych poznać wię­cej szcze­gó­łów pro­szę o kon­takt pod nr 506 506 704 lub drogą mailową czartery.dalpolyacht.pl

Powrót