Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJA O FIRMIE

 

Sklep inter­ne­towy dzia­ła­jacy pod adre­sem www.czartery.dalpolyacht.pl pro­wa­dzony jest przez

PPHU Dal­pol Palion Tomasz

ul. Hada­mika 20

41–103 Sie­mia­no­wice Śląskie

Tel./fax: +48 32 229 50 46

Tel.: +48 510 108 537

Email: biuro@dalpolyacht.pl

 

WARUNKI ZAKUPU

 

1. Wszyst­kie ceny podane w skle­pie są cenami brutto (zawie­rają poda­tek VAT).

 

2. Zamó­wie­nia przyj­mu­jemy za pośred­nic­twem sklepu inter­ne­to­wego lub tele­fo­nicz­nie. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza i wysła­nie zamó­wie­nia lub jego zło­że­nie pocztą elek­tro­niczną jest rów­no­znaczne z wyra­że­niem zgody na wszyst­kie posta­no­wie­nia zawarte w regu­la­mi­nie sklepu i jest rów­no­znaczne z wyra­że­niem zgody na zawar­cie umowy sprzedaży.

 

3. Za zakupy w skle­pie można pła­cić:
- prze­le­wem na rachu­nek ban­kowy.
Nasz numer konta: 25 1020 2368 0000 2802 0390 6005
Pro­simy nie prze­sy­łać gotówki, rów­nież w postaci prze­kazu gotów­ko­wego.
- za pośred­nic­twem sys­temu PayU.
Wyku­piona za pośred­nic­twem sklepu usługa reali­zo­wana jest w Sta­nicy Żegl­ra­skiej Tajty.

 

4. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach zastrze­gamy sobie prawo odmowy reali­za­cji zamó­wie­nia, wska­za­nia spo­sobu płat­no­ści lub zażą­da­nia przed­płaty
lub zaliczki.

 

FAKTURY

 

Chcąc otrzy­mać fak­turę VAT należy przy skła­da­niu zamó­wie­nia zazna­czyć pole Fak­tura VAT. Fak­tura VAT zosta­nie wysta­wiona wg danych wpi­sa­nych w pole Dane do fak­tury i przy­słana wraz z paczką na adres podany jako adres do wysyłki.

 

REKLAMACJE

 

1. Ist­nieje moż­li­wość rezy­gna­cji z wyku­pio­nej usługi przez kon­su­menta w ciągu 10 dni od wyku­pie­nia, po prze­sła­niu nam pisem­nego odstą­pie­nia od umowy. (por. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny, Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

 

2. Rekla­ma­cje należy skła­dać pocztą elek­tro­niczną ? biuro@dalpolyacht.pl, lub listow­nie na adres Firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poda­nie  danych oso­bo­wych przez Klienta jest dobro­wolne, jed­nakże nie­zbędne do doko­na­nia zaku­pów. Skła­da­jąc zamó­wie­nie Klient wyraża zgodę na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych w celu i w zakre­sie potrzeb­nym dla wyko­na­nia przez sprze­dawcę zamó­wie­nia (tj. dla dostar­cze­nia Klien­towi prze­syłki i doko­na­nia rozliczeń).

 

Akcep­ta­cja niniej­szego regu­la­minu jest nie­zbędna do skła­da­nia zamó­wień w naszym skle­pie internetowym.