Oferta - czarter jachtów, rejsy ze skiperem, regaty


Prze­stań na chwilę twardo stą­pać po ziemi i prze­nieś się na chwilę na uro­kliwe, mazur­skie wody! Ofe­ro­wany przez nas wyna­jem jach­tów Ci to umoż­liwi. W zakre­sie naszych usług oprócz czar­teru znaj­dziesz też rejsy ze ski­pe­rem dla osób, które nie posia­dają odpo­wied­niego patentu, a także orga­ni­za­cję imprez fir­mo­wych, regaty, bran­ding i sprze­daż jed­no­stek. Nasze usługi mogą być rów­nież świet­nym pomy­słem na wypro­mo­wa­nie marki ? pły­wa­jąca reklama zawsze zwraca na sie­bie uwagę i zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia się na tle innych form marketingu.

 

Czar­ter jach­tów na Mazu­rach to dosko­nały spo­sób na aktywne spę­dze­nie czasu, inte­gra­cyjną imprezę fir­mową i odcię­cie się od sza­rej rze­czy­wi­sto­ści. Oprócz dłu­go­ter­mi­no­wego wynajmu i sprze­daży naszych jed­no­stek ofe­ru­jemy rów­nież tzw. bran­ding, który pozwoli Ci poka­zać się od dobrej strony rów­nież na wodzie. Logo Two­jej firmy może zna­leźć się na któ­rejś z naszych jed­no­stek! Jeżeli zaś nie inte­re­sują Cię formy mar­ke­tingu, a chcesz po pro­stu miło spę­dzić czas na wodzie ? ofe­ro­wana przez nas sprze­daż lub wyna­jem jach­tów będzie naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Ser­decz­nie zachę­camy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym opi­sem naszej oferty. ?

 


NOWE I KOMFORTOWE JACHTY CZEKAJĄ?.

 

Ser­decz­nie zapra­szamy na pokłady naszych jach­tów. Ofe­ru­jemy bez­pieczne i nowo­cze­sne jed­nostki, posia­da­jące bogate wypo­sa­że­nie, które powinno zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych żegla­rzy. Więk­szość naszych jed­no­stek to nowe, świeże, kom­for­towe i dobrze wypo­sa­żone jachty,  nie spra­wia­jące trud­no­ści w obsłu­dze. Wszyst­kie nasze jachty posia­dają pełen pakiet ubez­pie­cze­nia: OC, jacht Casco, kra­dzież sil­nika, NW załogi, są pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wane, a nasi przed­sta­wi­ciele zapew­nią potrzebną pomoc w każ­dej chwili trwa­nia rejsu.

W tym roku zapra­szamy do czar­te­ro­waia i testo­wa­nia naszego naj­więk­szego flo­to­wego jachtu Pho­bosa 34.

 

           IMG_1762              IMG_2234               IMG_1089

 

 

Cią­gle się dosko­na­limy i roz­bu­do­wu­jemy naszą flotę oraz posze­rzamy ofertę naszych usług.

 

 

 

Ofe­ru­jemy:

 

 • sze­roki wybór nowych jach­tów żaglo­wych Pho­bos 25 Exc­lu­sive, Pho­bos 25 std, Pho­bos 24.5 , Pho­bos 21, Pho­bos 22
 • wysoki stan­dard wyposażenia
 • ser­wis na szlaku
 • fachowa obsługa
 • atrak­cyjne ceny


Ponadto:

 

 • WYNAJEM JACHTÓW NA GODZINY
 • WYNAJEM JACHTÓW BEZ PATENTU

 

Ubez­pie­cze­nie i serwis:

 • Jachty są ubez­pie­czone w zakre­sie: CASCO, OC, NNW, kra­dzież sil­nika, załoga i rze­czy oso­bi­ste załogi.
 • Pod­czas trwa­nia rejsu zapew­niamy ser­wis i naprawę awarii.
 • Jacht wypły­wa­jący w czar­ter otrzy­muje gratis
 • Sil­nik zaburtowy
 • paliwo do sil­nika 5 l
 • napeł­niona butla gazowa
 • nała­do­wany akumulator
 • WC che­miczne 
 • Jacht jest wysprzą­tany i sprawny technicznie.

 

Pro­ce­dura rezewracji:

1. Rezer­wa­cji jachtu można doko­nać za pomocą sys­temu on-line, zegluj.pl, tele­fo­nicz­nie lub mailowo.
2. Po doko­na­nej rezer­wa­cji zosta­nie spo­rzą­dzona umowa czar­teru, którą wysy­łamy mailem. Po akcep­ta­cji należy ją pod­pi­sać oraz ode­słać mailem lub pocztą.
3. Po pod­pi­sa­niu umowy należy wpła­cić zaliczkę  :
— 30% po pod­pi­sa­niu / 70%  przed czar­te­rem lub w por­cie (do uzgodnienia)

 

Rabaty i dopłaty:

1. Rabaty udzie­lane są przy czar­te­rach od 7 dni  od 5–15%, dodat­kowe oferty lub Last Minute dostępne są na Face­book lub w zakładce Pro­mo­cje
2. Przed rej­sem pobie­ramy kau­cję w wyso­ko­ści 1000 PLN 
3. Na życze­nie klienta, pobie­ramy opłatę za sprzą­ta­nie jachtu w wyso­ko­ści 200 PLN , w zależ­no­ści od wiel­ko­ści jachtu oraz 200 PLN za opróż­nie­nie toa­lety che­micz­nej. Arma­tor rów­nież może zażą­dać opłatę w przy­padku stwier­dze­nia, że jacht nie został nale­ży­cie posprzą­tany.
4.  Obli­ga­to­ryj­nie pobie­ramy opłatę za sprzą­ta­nie w wyso­ko­ści  100 PLN za pobyt na jach­cie psa
5. Krótki czar­ter do 2 dni + 60%  / do 4 dni + 30%

 

Dodat­kowo oferujemy: 

 • Zapro­wian­to­wa­nie na jachty
 • Rezer­wu­jemy miej­sca por­towe lub restauracje
 • Opra­co­wu­jemy naj­cie­kaw­sze trasy
 • Wynaj­mu­jemy sterników

 

 

 

Czartery jachtów

Wypoczywaj aktywnie

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu

  Inte­gra­cja pod żaglami

 

 

IMG_3281 IMG_3224 IMG_1070

 

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu. Chce­cie w nie­sza­blo­nowy atrak­cyjny spo­sób zacie­śnić kon­takty z part­ne­rami, aktu­al­nymi lub przy­szłymi koope­ran­tami, klien­tami, dys­try­bu­to­rami, odbior­cami… etc.

 

Impreza fir­mowa zor­ga­ni­zo­wana pod żaglami to nie tylko rewe­la­cyjna forma rekre­acji i rege­ne­ra­cji pra­cow­ni­ków, pozwa­la­jąca na nabra­nie sił do dal­szej efek­tyw­nej pracy, ale rów­nież moż­li­wość spraw­dze­nia swo­jego zespołu w spe­cy­ficz­nych warun­kach. Jest to dosko­nała oka­zja do tego, by jesz­cze lepiej poznać swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, co z pew­no­ścią prze­łoży się na jesz­cze lep­sze sto­sunki w fir­mie i efek­tywną pracę. Dla­tego wspólny rejs inte­gra­cyjny to nie­sza­blo­nowa i ide­alna forma zarówno do pozna­nia swo­ich part­ne­rów, podzię­ko­wa­nia za dotych­cza­sową współ­pracę jak i umoż­li­wia­jąca zacie­śnie­nie kon­tak­tów  z part­ne­rami i klien­tami. Imprezy inte­gra­cyjne pod żaglami są przy­go­to­wy­wane na indy­wi­du­alne potrzeby kon­kret­nej firmy i usta­lane są wraz z klientem.

 

Zapew­niamy

 • pro­fe­sjo­nal­nych sterników
 • cie­kawy program
 • dodat­kowe atrak­cje ( ruady, paint­ball, sku­tery itp.
 • obren­do­wa­nie imprezy (pod­lin­ko­wa­nie do bran­din gu
 • noc­leg
 • cate­ring

Imprezy firmowe

Integracja