Jachty


Na spor­towo, w luk­su­sach czy może rodzin­nie? Nie­za­leż­nie od tego, jakie są Twoje pre­fe­ren­cje, w naszej flo­cie znaj­dziesz jed­nostki, które na pewno speł­nią Twoje wyma­ga­nia. Pro­po­nu­jemy czar­ter jach­tów Mari­ner 24, Pho­bos 21, 25, 29 i wielu innych. Każdy z nich jest w pełni wypo­sa­żony we wszyst­kie nie­zbędne sprzęty i meble. Dodat­kowo każdy z nich został wypro­du­ko­wany z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią o każdy szcze­gół, co gwa­ran­tuje bez­pie­czeń­stwo pod­czas rej­sów na Mazurach.

 

W zakre­sie naszej oferty znaj­dziesz zarówno jachty wypro­du­ko­wane z myślą o rodzin­nych wyciecz­kach, jak i szyb­kich i dyna­micz­nych rej­sach ze zna­jo­mymi. Wszyst­kie jed­nostki są nie­zwy­kle pro­ste w obsłu­dze, co sta­nowi ich dodat­kową zaletę oprócz gwa­ran­cji kom­fortu i bezpieczeństwa.

 

Jeżeli lubisz podró­żo­wać mając zapew­nione luk­su­sowe warunki ? wybierz do czar­teru nasz Pho­bos 25 Ex. Jeżeli wybie­rasz się na jeziora z rodziną ? postaw na Mari­ner 25, a jeśli szu­kasz jed­nostki o dyna­micz­nej syl­wetce, dla któ­rej nie będą sta­no­wiły pro­blemu szyb­kie, spor­towe rejsy ? wybierz Pho­box 22 Sport. Sprawdź rów­nież nasze pozo­stałe jachty i sko­rzy­staj z oferty wynajmu.?