Oferta


Branding

Jeśli chcesz aby Twoja załoga wyglą­dała ory­gi­nal­nie, orga­ni­zu­jesz rejs fir­mowy i chcesz się wyróż­niać to zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów z wła­snym nadrukiem.

Według indy­wi­du­al­nych potrzeb wyszy­wamy hafty z wła­snym pro­jek­tem na koszul­kach, kurt­kach, sofst­shel­lach, blu­zach, koszu­lach, pola­rach, czap­kach, a także pro­po­nu­jemy wiele innych akce­so­riów z wła­snym logo.

 

Jeśli szu­kasz odzieży na rejs, czar­ter lub imprezę fir­mową skon­tak­tuj się z nami. Przy­go­tu­jemy indy­wi­du­alną wycenę.

 

Zapra­szamy także do naszego sklepu żeglar­skiego, skle­piku por­to­wego oraz do zaku­pów goto­wych pro­duk­tów na allegro.