Nasz Zespół


Jeste­śmy dyna­micz­nie roz­wi­ja­jącą się firmą dzia­ła­jącą od 1998 roku. Budo­wane przez nas jachty w nie­dłu­gim cza­sie zdo­były uzna­nie nie tylko licz­nej rze­szy pry­wat­nych arma­to­rów lecz rów­nież wielu firm zarówno zaj­mu­ją­cych się czar­te­rem jak i orga­ni­za­cją wszel­kiego rodzaju eventów.Nasze łódki od lat pły­wają w fir­mach czar­te­ro­wych na róż­nych akwenach.

 

IMG_3505 IMG_3502 IMG_3588 czb

 

 

Od 2012 posta­no­wi­li­śmy roz­sze­rzyć dzia­łal­ność o czar­ter jach­tów na Jezio­rach Mazur­skich, dając moż­li­wość testo­wa­nia naszych jach­tów klien­tom decy­du­ją­cym się na zakup wła­snej jed­nostki oraz wszyst­kim chcą­cym spę­dzić żeglar­skie waka­cje na pokła­dach naszych jachtów.

 

Nasza flota składa się z nowych, bogato wypo­sa­żo­nych jed­no­stek, które powinny zado­wo­lić naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych żeglarzy.

Przy­wią­zu­jemy wagę do szcze­gó­łów, detali oraz wyso­kiej jako­ści wykoń­cze­nia, zapew­nia­jąc przy tym mak­si­mum bezpieczeństwa.

 

Sta­wiamy na jakość, nie na ilość!

 

Nasza flota jest w cią­głej roz­bu­do­wie i w kolej­nym sezo­nie pla­nu­jemy roz­sze­rzyć ofertę o kolejne modele.

 

Co nas wyróżnia:

  • wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w budo­wie jachtów
  • prze­my­ślane rozwiązania
  • naj­now­sza flota czarterowa
  • jachty o wyso­kim stan­dar­dzie wypo­sa­że­nia i zabudowy
  • miła, fachowa i zawsze chętna do pomocy obsługa

 

 

Ser­decz­nie zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z naszej oferty czar­teru jach­tów na Mazurach.

Powrót