Nowa oferta na sezon 2024 już dostępna !!!


OFERTA 2024

TO CAŁKIEM NOWE, KOMFORTOWE I EKSKLUZYWNE JACHTY…

 

W sezo­nie 2024 przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa kolejną dosko­nale przy­go­to­waną  i znaną już Pań­stwu ofertę jed­no­stek czarterowych.

Jak zwy­kle w naszej ofer­cie znaj­dzie­cie nowe , świeżo wybu­do­wane jachty.

Ser­decz­nie zachę­camy do rezer­wa­cji gdyż nowy sezon czar­te­rowy już ruszył.

 

ZAPEWNIAMY

  • miłą i sym­pa­tycznbą obsługę
  • ser­wis na szlaku
  • ubez­pie­cze­nie
  • wyna­jem sterników

Zare­zer­wuj już dzis …

Rezer­wa­cji można dokonać:

  • e-mailem: czartery@dalpolyacht.pl
  • tele­fo­nicz­nie.: +48 506 506 704
  • za pomocą sys­temu rezer­wa­cji on-line, zegluj.pl

 

 

 

Powrót