Oferta


Rejsy ze skiperem

Nie musisz mieć patentu, aby spę­dzać aktyw­nie waka­cje. Spe­cjal­nie dla tych z Pań­stwa, któ­rzy nie posia­dają paten­tów  i doświad­cze­nia żeglar­skiego, a chcie­liby spę­dzić waka­cje na jach­cie pro­po­nu­jemy rejsy ze ster­ni­kami. Rejs pro­wa­dzi doświad­czony ster­nik, który będzie czu­wał nie tylko nad bez­piecz­nym prze­bie­giem całego rejsu ale także wskaże  cie­kawe i uro­kliwe zakątki Mazur, a także podzieli się chęt­nie swoim doświad­cze­niem żeglarskim.

 

Ser­decz­nie zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z boga­tej oferty jach­tów żaglo­wych jakie dla Pań­stwa przy­go­to­wa­li­śmy.
Ist­nieje rów­nież moż­li­wość połą­cze­nia pły­wa­nia z wyjaz­dem stacjonarnym.

 

SONY DSC Ph29 Jowisz IMG_3515