Oferta


Regaty

Przy­goda, zabawa, współ­za­wod­nic­two w duchu spor­to­wej rywa­li­za­cji to zastrzyk nie­sa­mo­wi­tych emo­cji. Fir­mom, które chcia­łyby zapew­nić swoim pra­cow­ni­kom cie­kawy pobyt inte­gra­cyjny lub oso­bom indy­wi­du­al­nym chcą­cym prze­żyć nie­zwy­kłą przy­godę w gro­nie przy­ja­ciół i zna­jo­mych ofe­ru­jemy kom­plek­sową orga­ni­za­cję regat. Pro­gram i prze­bieg imprezy dosto­su­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta.

 

Pro­po­nu­jemy:

 • Jachty kabi­nowe
 • Zabez­pie­cze­nie ratownicze
 • Komi­sję sędziow­ską ze statkiem
 • Komi­sję techniczną
 • Boje rega­towe
 • Wyna­jem sterników
 • Komen­ta­tora regat
 • Zespół szan­towy
 • Ubez­pie­cze­nie jach­tów i załogi na czas regat
 • Zezwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie regat na szlaku
 • Gadżety fir­mowe (puchary, dzwony żeglar­skie, koszulki, cza­peczki itp.)
 • Noc­legi

 

 

flota2