Oferta


Imprezy firmowe

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu

  Inte­gra­cja pod żaglami

 

 

IMG_3281 IMG_3224 IMG_1070

 

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu. Chce­cie w nie­sza­blo­nowy atrak­cyjny spo­sób zacie­śnić kon­takty z part­ne­rami, aktu­al­nymi lub przy­szłymi koope­ran­tami, klien­tami, dys­try­bu­to­rami, odbior­cami… etc.

 

Impreza fir­mowa zor­ga­ni­zo­wana pod żaglami to nie tylko rewe­la­cyjna forma rekre­acji i rege­ne­ra­cji pra­cow­ni­ków, pozwa­la­jąca na nabra­nie sił do dal­szej efek­tyw­nej pracy, ale rów­nież moż­li­wość spraw­dze­nia swo­jego zespołu w spe­cy­ficz­nych warun­kach. Jest to dosko­nała oka­zja do tego, by jesz­cze lepiej poznać swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, co z pew­no­ścią prze­łoży się na jesz­cze lep­sze sto­sunki w fir­mie i efek­tywną pracę. Dla­tego wspólny rejs inte­gra­cyjny to nie­sza­blo­nowa i ide­alna forma zarówno do pozna­nia swo­ich part­ne­rów, podzię­ko­wa­nia za dotych­cza­sową współ­pracę jak i umoż­li­wia­jąca zacie­śnie­nie kon­tak­tów  z part­ne­rami i klien­tami. Imprezy inte­gra­cyjne pod żaglami są przy­go­to­wy­wane na indy­wi­du­alne potrzeby kon­kret­nej firmy i usta­lane są wraz z klientem.

 

Zapew­niamy

  • pro­fe­sjo­nal­nych sterników
  • cie­kawy program
  • dodat­kowe atrak­cje ( ruady, paint­ball, sku­tery itp.
  • obren­do­wa­nie imprezy (pod­lin­ko­wa­nie do bran­din gu
  • noc­leg
  • cate­ring